14. máj 2020

Výtvarné Spektrum - Vyhodnotenie súťaže

Celkové zhodnotenie umeleckej úrovne:

Do súťaže sa prihlásilo 13 amatérskych umelcov z okolia Kráľovského Chlmca, Veľkých Kapušian, Trebišova a Sečoviec. Doručených bolo celkovo 26 výtvarných prác v rôznych vekových kategóriách. Výtvarné práce boli z hľadiska technického riešenia daného problému rozličné. Z pohľadu výtvarného jazyka a umeleckého zobrazovania sa výtvarné práce rozdelili do dvoch kategórii: plošné a priestorové práce.
V úvode je potrebné podotknúť, že na hodnotenie úrovne výtvarných prác mala odborná porota netradičné podmienky tým, že mala k dispozícii iba fotografie výtvarných diel vo forme PowerPoint prezentácie, z dôvodu súčasnej krízovej situácie v Slovenskej republike. K objektívnemu posúdeniu je potrebný vizuálny kontakt s dielom, kedy je výhodnejšie posúdiť farebnosť a najmä techniku spracovania výtvarného artefaktu.

Hodnotenie výtvarných diel z umelecko-technického hľadiska, použitie základných vyjadrovacích prostriedkov a zvolených výtvarných techník:

U plošných výtvarných dielach s použitím rozličných maliarskych techník a médií z umeleckého hľadiska dominuje maľba. Z pohľadu výtvarno-technického zobrazovania a použitia výtvarných postupov, sú prezentované súťažné práce na vysokej úrovni. Výtvarníci vo väčšine prípadov ovládajú zásady vizuálneho vyjadrovania, ktoré vhodne aplikujú aj do vlastných umeleckých prác. Do súťaže bola zaslaná jedna grafická práca, ktorého autor ovláda technické prvky grafiky na vysokej úrovni. Kompozícia je riešená adekvátne, použitím základných vyjadrovacích prvkov výtvarného jazyka. Z technického hľadiska sú všetky priestorové diela hodnotené pozitívne. Súťažiaci sa pokúšajú aj o implementáciu netradičných postupov, ako je napríklad antikovanie (patinovanie). Priestorové tvorby sú rozdelené na reliéfy a sochy. Technika a spracovanie materiálu (drevo) pri sochárskej práce je rovanko na vysokej úrovni. Ostatné plastické práce z technického hľadiska nie sú náročné. Autori si zvolili techniku asambláž.

Hodnotenie výtvarných diel z obsahového hľadiska, umelecká úroveň výtvarných diel:

Umelecká úroveň u plošných a priestorových výtvarných dielach je rozličná. V prípadoch niektorých výtvarných prác dominuje skôr samotná výtvarná technika a dekoratívne riešenie plochy (S plnou lyžicou, Matka, Odviati vetrom).  Pozitívne sa hodnotia výtvarné diela, kde použité výtvarné techniky a celý výtvarný proces bol zameraný na vyjadrenie obsahu a hlbšieho významu diela (Zrkadlový obraz, Zlomené srdce, Nádej v búrke, Entropia, Supernova, Hlava VI, Hlava XI). U týchto výtvarných dielach sa stretáva aplikovaná výtvarná technika s myšlienkou. Zaujímavé sú aj obrazy s názvom Búrlivé more, Po búrke, kde ide v podstate o lyrickú abstrakciu. Umelecký charakter ako aj obsah s hlbším významom v prípade priestorových výtvarných prác, bol potvrdený u jedného autora (Hlava VII, Hlava IX – drevorezba).

Zdôvodnenie výsledkov súťaže:

Na základe hodnotenia súťažných prác v jednotlivých kategóriách na krajské kolo „Výtvarné spektrum 2020“ postupujú nasledujúce práce:

1. Kategória A – maľba, od 15 – do 25 rokov – Kristína Ténaiová s prácami:

- Zrkadlový obraz
- Zimná prechádzka

Mladá perspektívna maliarka s výrazným talentom, ktorá používa techniky maľby adekvátne. Použitá technika, ako aj spôsob maľby úzko súvisí s vyjadrením hlbšieho významu obrazu.

2. Kategória A – maľba, nad 26 rokov – Kristián Fazekaš s dielami:

- Nádej v búrke
- Nie je cesty späť

Talentovaný maliar so skúsenosťami v kompozícii a so zmyslom pre detailne zobrazenie. Z výtvarného hľadiska používa veľmi dobre ladené farby, a kombinuje ich adekvátnym spôsobom.

3. Kategória A –maľba nad 26 rokov – Irena Štenková s dielom:

- Vlčie maky

Jedná sa o dynamické spracovanie diela s neobyčajnou farebnou kombináciou čo vzbudzuje emócie pri pohľade na tvorbu.

4. Kategória A – maľba, nad 26 rokov – Klára Krátka s tvorbou:

-  Búrlivé more

Zaujímavá abstraktná kompozícia, ktorá zobrazuje hladinu mora po skončenej búrke.

5. Kategória B – grafika, nad 26 rokov – Martin Magyar s dielami:

- Entropia
- Supernova

Autor má cit na precízne riešenie kompozície, čo je u techniky perokresby pozoruhodné.
Na základe výtvarných diel je možné skonštatovať, že u autora je prítomná vysoká úroveň elaborácie. Estetické prevedenie (alebo realizácia) obsahu je čisté.

6. Kategória C – plastika, nad 26 rokov Valéria Fazekašová s kompozícoiu:

- Odraz spoločnosti

Jedná sa o modernú techniku - paverpol, ktorá sa pomaly začína rozširovať aj v okruhu slovenských umelcov. Autorka pomocou spomínanej techniky poukazuje
na rozmanitosť súčasnej spoločnosti.

7. Kategória C – plastika, nad 26 rokov Anita Bóková s tvorbou:

- S plnou lyžicou

Autorka svojim paverpolovým dielom poukazuje možnosť využitia rôznych, už nepoužívaných predmetov z domácnosti doplnených výtvarnými doplnkami, ktoré sú z umeleckého hľadiska vhodne zosúladené.

8. Kategória C – plastika, nad 26 rokov – Blažej Šiplák s dieami:

- Hlava VII
- Hlava XI

Estetická úroveň prezentovaných drevených sôch z umeleckého hľadiska je hodnotná, pričom autor vytvára a rozlišuje rôzne textúry. Autor sa vyjadruje abstraktnými formami, ktoré nás vedú k hlbšiemu významu diela.

Pozitíva a negatíva súťaže:

Regionálna súťaž „Výtvarné spektrum“ je dlhodobým projektom osvetových stredísk a kultúrnych centier na Slovensku a má nesmiernu dôležitú úlohu vo výtvarnom živote našej spoločností. Pomáha pri zmapovaní talentovaných jedincov v rámci neprofesionálnej výtvarnej tvorby, a ponúka im možnosť prezentovať vlastnú tvorbu pred širokou verejnosťou.
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci, a Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove neustále podporuje aktérov neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ako aj ich dlhoročnú, kvalitnú prácu v oblasti šírenia výtvarného umenia.

Je dôležité vyzdvihnúť aj spoluprácu Spolku tvorivých umelcov Medzibodrožia a Použia (TICCE) pri zorganizovaní tejto súťaže. Spolok už dlhé roky pomáha výtvarníkom neprofesionálnej výtvarnej tvorby, organizuje pre nich letné tábory a v spolupráci s Kultúrnym centrom Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci aj výstavy. Zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri rozvoji výtvarného talentu v regióne.

Negatíva tejto súťaže nie sú známe. Navrhuje sa propagovať amatérske výtvarné umenie cez ďalšie aktivity ako sú workshopy, tvorivé dielne, semináre atď., pri aktívnej účasti profesionálnych výtvarníkov. Tieto aktivity prispejú aj k zvýšeniu kvality výtvarných artefaktov.

Online prehliadku všetkých prihlásených diel, si môžete pozrieť cez nižšie uvedený odkaz:

https://prezi.com/view/LJzyKqYjQNuTPDqBX1EM/?fbclid=IwAR1iKDvWQQT1ur_XOvKpGK8AHuMIFSiQ02CAv0EvCLzG2cuN6qZ6RfFaYgI 

Publikované dňa 14. máj 2020