Podávanie sťažností a podnetov 

v zmysle 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov sťažnosti a podnety môžete podať:

Zaslaním poštou na korešpondenčnú adresu:
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia 
Boľská 41, 077 01 Kráľovský Chlmec

Telefonicky:
na tel. č.: 056 63 21 620

Elektronicky poštou:
riaditel.kcmap@gmail.com