Kultúrne centrum

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia (KCMaP) je trojzložkovou kultúrno-vzdelávacou inštitúciou Košického samosprávneho kraja, založenou roku 2006. V záujmovom území Medzibodrožia a Použia sa venujeme rozvoju kultúry a osvety v 47 obciach a 3 mestách (Kráľovský Chlmec, Veľké Kapušany, Čierna nad Tisou). Naše sídlo je v Kráľovskom Chlmci, kde prevádzkujeme Regionálnu knižnicu a Regionálnu muzeálnu expozíciu Jozefa Mailátha. V oblasti osvety a kultúry v spolupráci s obcami a inštitúciami kladieme dôraz na rozvoj tradičnej ľudovej kultúry a folklóru aj formou festivalov. Medzi najväčšie také festivaly patria Tokajský festival – Rákóczi v Európe, ktorý realizujeme v spolupráci s obcou Borša. Kráľovská Bakchiáda v spolupráci s mestom Kráľovský Chlmec a Svätomartinský festival spojený s husacími hodmi a jarmokom domácich produktov v spolupráci s obcou Veľké Trakany. V oblasti folklóru sme spoluorganizátormi národnostného folklórneho festivalu "Sirén", ktorá je organizovaný v spolupráci s miestnou samosprávou v obci Ptrukša, "Medzibodrožského kultúrneho festivalu", v obci Veľký Horeš, ktorý je organizovaný v spolupráci s miestnou samosprávou a oblastným výborom Csemadoku. Každý rok organizujeme podujatie "Svetlo-pohyb-priestor zameraný na vzdelávanie vedúcich a členov amatérskych divadelných súborov, na ktoré nadväzuje prehliadka detských súborov s názvom "Polatorická jar".

Primárne aktivity

prispieva k rozvoju národnostnej kultúry / plní funkciu tvorivých a záujmových aktivít kultúrneho diania / organizuje kultúrne a vzdelávacie podujatia, festivaly, súťaže, prehliadky / podporuje mladých talentov / zabezpečuje odborný rast dospelých a mládežníckych neprofesionálnych umelcov a kolektívov / prehlbuje vzťah ku kultúrnej identite národa a národnostných menšín / pomáha pri budovaní a udržiavaní vzťahov medzi rozličnými kultúrami, podporuje kultúrny a cestovný ruch v regióne