Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha

Múzeum sídli v eklektickej budove, ktorú nechal postaviť Gróf Jozef Mailáth v roku 1895. Hlavným poslaním múzea je cieľavedomé zhromažďovanie historických artefaktov a exponátov za účelom ochrany, využívania a sprístupňovania hmotných dokumentov so vzťahom ku komplexnej dokumentácií vývoja spoločnosti v regióne. V rámci svojej špecializácie sa zameriava na národopisné dejiny obyvateľov Medzibodrožia a Použia, vrátane dejín ľudových tradícií. Zbiera, zhromažďuje, uchováva, prezentuje a vedecko-výskumnými metódami spracováva zbierky z oblasti prírodných a spoločensko-vedných disciplín, ktoré tvoria súčasť národného kultúrneho a prírodného dedičstva. Múzeum každoročne ponúka najmodernejšie vzdelávacie a zábavné programy pre všetky vekové kategórie ako napr. Noc múzeí a galérií, Bodrog Song, Adventné podujatia. Všetky aktivity múzea spojené s jeho poslaním sú zamerané na najširšiu verejnosť doma i v zahraničí.

Primárne aktivity

vedecké zhromažďovanie a spracovanie artefaktov a dokumentov muzeálnej hodnoty / usporiadanie výstav / zhromažďovanie a zveľaďovanie hodnôt Medzibodrožia a Použia / prezentácia diel a zbierok miestnych umelcov a zberateľov / usporiadanie muzeálnej pedagogiky / organizovanie muzeálnych podujatí