Slovenská kronika 2016

26.04.2016 10:45

NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM, Námestie SNP 12, 812 34  BRATISLAVA

Štatút celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2016

Názov súťaže: Slovenská kronika 2016 (ďalej len „Slovenská kronika“ alebo „súťaž“)

Typ súťaže: verejná súťaž podľa § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR (ďalej len „vyhlasovateľ“)
Odborný garant: Národné osvetové centrum
Realizátor: Národné osvetové centrum
Spoluorganizátori: Slovenský národný archív, Slovenské národné múzeum, Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len „spoluorganizátori“)

1. Základné údaje
 
Základná charakteristika

Slovenská kronika  je celoštátna súťaž kroník a monografií miest a obcí Slovenska, samosprávy, organizácií tretieho sektora a súkromných osôb. Slovenská kronika  je súťaž s dvojročnou periodicitou. Súťaž môže mať dve kolá: výberové a celoštátne, výberové kolo nie je podmienkou. Výberové kolá súťaže môžu organizovať regionálne osvetové strediská, knižnice, centrá voľného času a iní..

Cieľ súťaže

Podnietiť a motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník, monografií obcí a miest a ich využívania ako prostriedku na hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej a regionálnej histórie a kultúry, spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest a regiónov, a tým prehĺbiť pozitívny vzťah k Slovenskej republike ako spoločnej vlasti všetkých jej občanov.

2.  Priebeh súťaže

 

2.1 Začiatok súťaže: 1. februára 2016

      Uzávierka súťaže: 31.augusta 2016 o 16.00 h

2.2 Vyhlásenie výsledkov: november 2016 v Martine, na slávnostnom vyhodnotení súťaže

Ceny oceneným súťažiacim odovzdajú zástupcovia vyhlasovateľa a spoluorganizátorov.

2.3 Súťažné kategórie:

A. KRONIKY

A.1 Kronika obce

A.1.1 kronika obce do 1 000 obyvateľov;

A.1.2 kronika obce nad 1 000 obyvateľov

A.2 Kronika mesta, mestskej časti

A.2.1 kronika krajského a okresného mesta;

A.2.2 kronika mesta a mestskej časti

A.3 Špecifický druh kroniky

A.3.1 kronika občianskeho združenia, spolku, folklórneho súboru, skupiny, ľudovej, dychovej hudby, kronika školy a pod.;

A.3.2 historická kronika, napríklad rodová, rodinná kronika

 

Poznámky:

1. V kategóriách A.1 a A.2 môžu súťažiaci do súťaže prihlásiť odpis alebo fotokópiu kronikárskeho záznamu z rokov 2012  až 2014 (len 1 rok).

2. V kategórii A.3.1 môžu súťažiaci do súťaže prihlásiť odpis alebo fotokópiu kronikárskeho záznamu z rokov 2004 až 2014 (len 1 rok).

3. V kategórii A.3.2 nie je rok vzniku kroniky limitovaný.

 

B. MONOGRAFIE

B.1 Monografia obce

B.1.1 vedecká alebo vedecko-popularizačná;

B.1.2 popularizačná a textovo-obrazová alebo obrazovo-textová

B.2 Monografia mesta alebo mestskej časti

B.2.1 vedecká alebo vedecko-popularizačná;

B.2.2 popularizačná a textovo-obrazová alebo obrazovo-textová

B.3 Monografia o kultúrnom dedičstve obce, mesta, mestskej časti, mikroregiónu,  regiónu

B.3.1 publikácia o svetských či sakrálnych stavebných pamiatkach, pamiatkach ľudovej  architektúry, národných kultúrnych pamiatkach a pod.;

B.3.2 publikácia o ľudovom odeve, tradičnom remesle, tradičnej ľudovej strave a pod.

 

Poznámka:

V kategórii B môžu súťažiaci  do súťaže prihlásiť publikáciu vydanú v období rokov 2005 až 2015.

 

3. Podmienky súťaže

3.1 Súťažnú prácu môže do súťaže prihlásiť každý kronikár, autor, vydavateľ publikácie alebo obec, mesto, mestská časť, krajská samospráva, inštitúcia, združenie alebo spolok, škola a to osobne alebo u právnických osôb prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu (ďalej len „súťažiaci“).

3.2 Do súťaže môžu byť prihlásené kroniky a monografie napísané v slovenskom jazyku alebo vedené v slovenskom jazyku a inej jazykovej mutácii.

3.3 K súťažnej práci súťažiaci priloží vyplnenú prihlášku s údajmi o súťažiacom,  tvorcoch súťažnej práce, s kontaktmi a podpisom súťažiaceho. Prihláška musí byť vyplnená úplne (podľa príslušnej kategórie) a pravdivo. Vzor prihlášky tvorí prílohu tohto štatútu. Súťažiaci sú povinní posielať súťažné práce vrátane prihlášky na adresu vyhlasovateľa:

Národné osvetové centrum

Námestie SNP č. 12

812 34 Bratislava

S označením „Slovenská kronika 2016“

Do súťaže budú zaradené súťažné práce, ktoré budú doručené vyhlasovateľovi v čase podľa bodu 2.1 tohto štatútu. Súťažné práce doručené po tomto termíne budú zo súťaže vylúčené a najneskôr do 31. decembra 2016 vrátené súťažiacim.

3.4 Do súťaže nesmú byť prihlásené súťažné práce, ktoré sa zúčastnili na predchádzajúcich ročníkoch súťaže.

3.5 Vyhlasovateľ a spolu usporiadatelia si vyhradzujú právo na definitívne zaradenie súťažných prác do príslušnej kategórie.

3.6 Odborná porota vyradí zo súťaže súťažné práce, ktoré nespĺňajú podmienky súťaže. Pre vrátenie súťažných prác súťažiacim sa použije ustanovenia bodov 3.7. a 3.8. tohto štatútu.

3.7 Originály súťažných prác budú najneskôr do 31. decembra 2016 vrátené súťažiacim. Fotokópie a odpisy budú vrátené na vyžiadanie.

3.8 Monografie, publikácie, tlačené, elektronické a reprodukované súťažné práce prihlásené do súťaže sa nevracajú.

 

4. Hodnotenie – odborná porota

4.1 Súťažné práce hodnotí odborná porota, zriadená generálnou riaditeľkou vyhlasovateľa. Odborná porota sa bude skladať z predsedu, podpredsedu a z členov vymenovaných zo zástupcov odborných garantov, spoluorganizátorov, mediálnych partnerov súťaže a ďalších odborníkov. Členov odbornej poroty menuje generálna riaditeľka vyhlasovateľa na návrh organizátorov.

4.2 Odborná porota vyhodnotí súťažné práce vo vyhlásených kategóriách podľa nasledujúcich kritérií: odborná a estetická úroveň, využívanie prameňov, dokumentačná hodnota.

4.3 Odborná porota udelí hlavné ceny vo všetkých kategóriách súťaže.

4.4 Odborná porota je oprávnená udeliť v jednotlivých kategóriách aj mimoriadne ceny za dokumentovanie života mesta, obce, za zvyšovanie povedomia o kultúrnom dedičstve regiónu a pod.

4.5 Odborná porota si vyhradzuje právo v niektorej kategórii neudeliť žiadnu hlavnú alebo mimoriadnu cenu.

 

5. Ceny

5.1 Cena pre víťaza kategórie: vecná cena v hodnote do 33,- € .

5.2 Mimoriadna cena: vecná cena v hodnote 33,- €.

5.3 Ceny, ktoré si ocenení neprevezmú na slávnostnom vyhodnotení súťaže v novembri 2016 v Martine, im vyhlasovateľ súťaže doručí do 31. decembra 2016.

 

6. Finančné zabezpečenie súťaže a cien súťaže

6.1 Súťaž je finančne zabezpečená z rozpočtu vyhlasovateľa a z finančných príspevkov spoluorganizátorov a sponzorov.

6.2 Vyhlasovateľ zabezpečí pre ocenených súťažiacich ceny v celkovej hodnote do 1 000,- €.

7. Prezentácia výsledkov súťaže

7.1 Ocenené a vybrané súťažné práce budú vystavené v priestoroch, kde sa uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže.

7.2 Výsledky súťaže, ukážky víťazných a vybraných súťažných prác a recenzie víťazných a vybraných súťažných prác budú zverejnené v Národnej osvete, ktorej vydavateľom je vyhlasovateľ, a v Obecných novinách, ktoré vydáva INPROST, s. r. o., na webovom portáli www.skmiestnakultura.sk prípadne sa využijú v rámci činnosti vyhlasovateľa, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z.  Autorský zákon.

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto štatútu vyžadujú formu písomného očíslovaného dodatku, podpísaného generálnou riaditeľkou vyhlasovateľa.

8.2 Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania generálnou riaditeľkou vyhlasovateľa a účinnosť dňa 1. februára 2016.

Bratislava dňa ..................................2016

     

                                                                                                           PhDr. Jana Kresáková

                                                                                                                       generálna riaditeľka

                                                                                                                 Národné osvetové centra