Knižnica pri KCMaP

Regionálna knižnica zabezpečuje v oblasti informačno-knižničnej činnosti budovanie univerzálneho knižničného fondu dokumentov miestneho a regionálneho významu. Svoje služby ponúka pre všetky vekové skupiny obyvateľov regiónu a realizuje kultúrno-výchovné podujatia súvisiace s poslaním knižnice. Výhodou regionálnej knižnice okrem dokonalého priestorového efektu je aj bezbariérový prístup pre imobilné osoby. Fond knižnice tvorí odborná, náučná a krásna literatúra pre dospelých aj deti, literatúra z odborov hudby a umenia, ako aj iné špeciálne nosiče informácií. Knižné jednotky v celkovom počte 32 000 kusov sú v slovenskom, maďarskom, českom, nemeckom a anglickom jazyku.

Primárne aktivity

miestne používanie a požičiavanie knižných dokumentov / besedy s literátmi a ilustrátormi, prednášky s odbornými lektormi / poskytnutie knižných informácií / vedenie knižných a knižničných aktivít / zabezpečenie medziknižničnej výpožičnej služby / poskytovanie internetových služieb / organizovanie kultúrno-edukačných aktivít