02. september 2020

Začali platiť opatrenia pre umelecké predstavenia a verejné kultúrne podujatia

Opatrenie ÚVZ SR k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí platné od 1. septembra 2020 nariaďuje organizátorom divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení:

 • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich nameria telesná teplota nad 37,2 °C,
 • odporúča sa tzv. šachovnicové sedenie publika,
 • vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu  dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov).

Popri tom je potrebné dodržiavať tieto hygienické opatrenia:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vo vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • odporúča sa zachovávať minimálne 2-metrové odstupy osôb v radoch,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • pravidelne dezinfikovať dotykové plochy,
 • často vetrať priestory,
 • pri vetraní vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod.

Podrobne sú všetky pravidlá uvedené v opatrení ÚVZ SR pre prevádzky, v časti A:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia_prevadzky_a_HP_01_09.pdf.

Opatrenie ÚVZ SR k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí platné od 1. septembra 2020 ďalej zakazuje organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch pre viac ako 1 000 osôb v jednom okamihu a v interiéroch pre viac ako 500 osôb v jednom okamihu.

Pri organizovaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať tieto povinnosti:

 • vstup a pobyt na hromadnom podujatí umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 • zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie 2-metrových rozostupov medzi osobami; neplatí to pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť tzv. šachovnicové sedenie, s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Podrobné pravidlá sú zverejnené v časti B opatrenia ÚVZ SR pre prevádzky: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia_prevadzky_a_HP_01_09.pdf

Kompletný prehľad opatrení platných od septembra 2020 zverejnil ÚVZ SR na:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4433:uvz-sr-prehad-opatreni-platnych-od-septembra-2020&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Publikované dňa 02. september 2020