20. február 2020

Benefity pre darcov krvi

Košický samosprávny kraj pripravil pre darcov krvi, ktorí sú držiteľmi Kňazovického medaily, zlatej a diamantovej Jánskeho plakety  v  Košickom samosprávnom kraji  s účinnosťou od 1. 1. 2020  tieto zľavy a benefity:

Oblasť kultúry:

Pre držiteľov Kňazovického medaily, držiteľov diamantovej alebo zlatej Jánskeho plakety:

Múzea a galérie

Platí rovnaký cenový režim vstupného ako pre držiteľov preukazu ŤZP

Divadlá

Zľavnené vstupné vo výške 50% na predstavenia divadiel v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK okrem hosťujúcich predstavení, podľa dostupnosti.

Knižnice - bezplatné využitie týchto knižničných služieb:

bezplatné ročné zápisné v  knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja bez ohľadu na miesto trvalého alebo prechodného pobytu v rámci KSK

bezplatný prístup na internet v zmysle platného prevádzkového poriadku jednotlivých regionálnych knižníc

poskytovanie bibliografických informácií a rešeršných služieb pre preukázateľnú osobnú potrebu


Festivaly a podujatia organizované zariadeniami pre kultúrno-osvetovú činnosť v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

Bezplatný vstup na festivaly:

Abovské folklórne slávnosti (areál amfiteátra v obci Rozhanovce, okres Košice-okolie)

Tokajský festival (areál kaštieľa v obci Borša, okres Trebišov)

Dožinky (areál kaštieľa Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišov)

Spišské folklórne slávnosti (Spišský salaš v Spišskom Podhradí)

Gemerské folklórne slávnosti  (obec Rejdová, okres Rožňava) – na celodenný program v rámci druhého dňa festivalu (vždy v sobotu)

 

Bezplatné služby hvezdární:

Astronomické pozorovania, prednášky, tvorivé dielne, premietanie tematických dokumentárnych  filmov  v Hvezdárni v Michalovciach , Hrádok 1, Michalovce

Astronomické pozorovanie v Hvezdárni v Rožňave, kontakt: Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, Betliarska 8, Rožňava

Astronomické pozorovania v Hvezdárni a planetáriu v Medzeve, kontakt: Kultúrne centrum  Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou

Iné:

Bezplatný vstup do Regionálnej muzeálnej expozície Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci, kontakt: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci

Bezplatný vstup do Galérie Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach

Oprávnené osoby - držitelia Kňazovického medaily, držitelia diamantovej alebo zlatej Jánskeho plakety sa v kultúrnej organizácii, na podujatí pri zakúpení vstupenky alebo pri využití inej služby preukážu platným dokladom potvrdzujúcim tento status.


Oblasť sociálnych služieb:

Pre držiteľov Kňazovického medaily:

Bezplatné využitie 1 relaxačného balíčka v rámci hydrocentra v zariadeniach sociálnych služieb:

  • ARCUS- ŠZ a ZPS, Skladná 4, Košice

alebo

  • IDEA- DSS, Prakovce (zariadenie v Matilde Hute, hydrocentrum).

Relaxačný balíček je možné využiť 1 x ročne iba v jednom z uvedených zariadení. Relaxačný balíček pozostáva z vírivky, bazéna a sauny v trvaní 2,5 hodiny.

Oprávnené osoby - držitelia Kňazovického medaily sa v uvedených zariadeniach preukážu platným dokladom potvrdzujúcim tento status. 


Oblasť dopravy:

Pre držiteľov zlatej Jánskeho plakety:

Od 1. 2. 2019 je účinná tarifa v prímestskej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji, ktorou je zavedené jednosmerné osobitné cestovné pre držiteľov zlatej Jánskeho plakety. Jednosmerné osobitné cestovné je vo výške 0,20 € za každých aj začatých 50 km.

Oprávnené osoby – držitelia zlatej Jánskeho plakety preukazujú zľavu bezkontaktnou čipovou kartou vystavenou dopravcom na základe preukazu totožnosti a certifikátu o udelení zlatej Jánskeho plakety.

Zoznam poskytovateľov:

Múzeá a galérie:
Východoslovenské múzeum, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, http://www.vsmuzeum.sk/ 
Zemplínske múzeum, Kostolné námestie č. 1, 071 01 Michalovce, https://www.zemplinskemuzeum.sk/
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, M. R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov, http://www.muzeumtv.sk/
Banícke múzeum,Štefánikova 31, 048 01 Rožňava, https://www.banmuz.sk/
Múzeum Spiša, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves, https://www.muzeumspisa.com/
Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice, https://vsg.sk/
Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, http://www.gus.sk/

Divadlá:
Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01  Košice, https://www.bdke.sk/
Divadlo Thália Színház, Timonova 3, 040 01 Košice, http://www.thaliaszinhaz.sk/sk/
Divadlo Romathan, Štefánikova 4, 040 01 Košice, https://www.romathan.sk/
Spišské divadlo, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, https://www.spisskedivadlo.sk/

Knižnice vrátane pobočiek:
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, 040 01 Košice, https://www.vkjb.sk/
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, Štefánikova 20, 071 01 Michalovce, https://www.zkgz.sk/
Zemplínska knižnica v Trebišove, M. R. Štefánika 53,075 01 Trebišov, http://kniznicatv.sk/
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová 3, 048 01 Rožňava, https://kniznica-rv.sk/
Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Letná 28, 052 01 Spišská Nová Ves, https://www.spisskakniznica.sk/

Zariadenia pre kultúrno-osvetovú činnosť:
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Hlavná 52, 045 01 Moldava Nad Bodvou, https://wp.kcubar.sk/
Kultúrne centrum Abova, Bidovce č. 206, 044 45 Bidovce, https://www.kulturaabova.sk/
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Boľská 41, 077 01 Kráľovský Chmec, 
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach, Gorkého 1, 071 01 Michalovce, https://www.zosmi.sk/
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava, https://www.gos.sk/
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, https://osvetasnv.sk/
Hvezdáreň v Michalovciach, Hrádok 1, 071 01 Michalovce, https://hvezdaren-mi.sk/

Zariadenia sociálnych služieb:
ARCUS  Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Skladná 4, 040 01 Košice, https://www.arcuskosice.sk/
IDEA Domov sociálnych služieb Prakovce, Breziny 264, 055 62 Prakovce, (Zariadenie v Matilda Hute hydrocentrum), http://www.dssprakovce.ocu.sk/-kastielik
Doprava – prímestská doprava:
Eurobus, a.s., Staničné námestie 1458/9, Košice, https://www.eurobus.sk/ 
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, https://arriva.sk/michalovce/
Zľavu  je možné uplatniť aj u dopravcov z Prešovského samosprávneho kraja, ktorí poskytujú služby na území Košického samosprávneho kraja konkrétne: SAD Prešov, a.s.; SAD Humenné, a.s.; SAD Poprad, a.s.; BUS Karpaty, s.r.o.

Publikované dňa 20. február 2020